Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2105

  • Tổng 7.225.914

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2020

11:14, Thứ Năm, 28-1-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 25/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về việc triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2020.

Kế hoạch nhằm xác định được Chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số cấp tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ Nội vụ và các văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh để thực hiện tự đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh.
Theo đó, Sở Nội vụ chủ trì chấm điểm về lĩnh vực: Công tác chỉ đạo điều hành (trừ mục 1.6 tại Phụ lục 1); cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC. Sở Tư pháp chủ trì chấm điểm về lĩnh vực: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Sở Nội vụ cung cấp thông tin để chấm điểm tiêu chí: Sáng kiến hoặc giải pháp mới lĩnh vực xây dựng văn bản QPPL (nếu có). Sở Tài chính chủ trì chấm điểm về lĩnh vực: Cải cách tài chính công; thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh theo Kế hoạch được Chính phủ giao; phối hợp với Sở Nội vụ cung cấp thông tin để chấm điểm tiêu chí: Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong lĩnh vực CCHC (nếu có).
Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần về ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh (trừ mục 7.1); phối hợp với Sở Nội vụ cung cấp thông tin để chấm điểm tiêu chí: Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (nếu có). Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001); phối hợp với Sở Nội vụ cung cấp thông tin để chấm điểm tiêu chí: Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (nếu có). Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì chấm điểm tiêu chí: Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (trừ mục 8.4).
Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần về lĩnh vực Cải cách thủ tục hành và tiêu chí: Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (mục 1.6); phối hợp với Sở Nội vụ cung cấp thông tin để chấm điểm tiêu chí: Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong lĩnh vực cải cách TTHC (nếu có).
UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai Chỉ số CCHC phải bám sát nội dung Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC tỉnh năm 2020 đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, đảm bảo trung thực, khách quan, đúng quy định; phản ánh thực chất, khách quan kết quả CCHC của tỉnh trong năm 2020; tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình triển khai CCHC của các cơ quan, đơn vị.
Minh Huyền

Các tin khác