Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2510

  • Tổng 7.226.319

Thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh

8:34, Thứ Ba, 11-5-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 676/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa góp phần phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình.
Kế hoạch gắn liền với các mục tiêu cụ thể, trong đó: Giai đoạn 2021 - 2025: Đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng; đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 05 chuyên gia năng suất chất lượng; trên 200 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý năng suất chất lượng của doanh nghiệp được đào tạo chuyên sâu các kiến thức về năng suất chất lượng. Giai đoạn 2025 - 2030: Đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng; đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 10 chuyên gia năng suất chất lượng; trên 300 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý năng suất chất lượng của doanh nghiệp được đào tạo chuyên sâu các kiến thức về năng suất chất lượng. Giai đoạn 2021 - 2030: Số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10 - 15%. trong đó, số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và số Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cấp cho doanh nghiệp tăng ít nhất 10%/năm; có ít nhất 10 doanh nghiệp xây dựng mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng toàn tỉnh; tăng cường năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp đạt chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực của địa phương.
Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ: Thông tin, tuyên truyền về năng suất chất lượng; đào tạo, tập huấn về năng suất chất lượng; và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.
UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai Kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; thu hút sự tham gia các cấp, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các mục tiêu, giải pháp của kế hoạch theo đúng Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Hồng Lựu
Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác