Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 22

  • Hôm nay 3952

  • Tổng 7.264.530

Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

15:21, Thứ Sáu, 22-4-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Công văn số 50-CV/ĐUK ngày 23/3/2016 của Đảng ủy Khối về Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Sở Tư pháp Quảng Bình xây dựng Kế hoạch Tổng kết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm đánh giá lại quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt Chỉ thị số 03-CT/TW) của các Chi bộ trực thuộc; những bài học kinh nghiệm được rút ra qua 05 năm triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp, những hoạt động cụ thể, thiết thực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị trong những năm tới.
- Kịp thời tôn vinh khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền tôn vinh khen thưởng cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
2. Yêu cầu
 Việc Tổng kết phải tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá đúng tình hình, đảm bảo hiệu quả, thiết thực và đúng thời gian quy định.
II. NỘI DUNG TỔNG KẾT
1. Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đề ra những giải pháp, những hoạt động cụ thể, thiết thực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị trong những năm tới, trong đó tập trung đánh giá các mặt chủ yếu sau:
- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Chi bộ trực thuộc và của Đảng ủy Sở trong quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW;
- Đánh giá việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW, những kết quả đạt được; những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
-  Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW trong thời gian tiếp theo.
2. Hình thức tổ chức tổng kết
Tổ chức Hội nghị Tổng kết hoặc kết hợp tổ chức tổng kết trong các buổi sinh hoạt chuyên đề nhưng phải hoàn thành trước ngày 30/4/2016.
3. Về biểu dương, khen thưởng
 a) Các Chi bộ trên cơ sở thành tích của từng cá nhân đảng viên Chi bộ mình có thể lựa chọn đảng viên tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để biểu dương, khen thưởng.
b) Đảng bộ Sở Tư pháp sẽ biểu dương, khen thưởng 3-5 đảng viên trong toàn Đảng bộ thực sự có thành tích tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Các Chi bộ lựa chọn đảng viên thực sự điển hình tiêu biểu (nếu có) để đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp xem xét biểu dương, khen thưởng.
c) Hồ sơ biểu dương, khen thưởng
- Biên bản họp và Tờ trình của Chi bộ;
- Báo cáo thành tích của cá nhân tiêu biểu có xác nhận của cấp ủy.