Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 3343

  • Tổng 7.448.585

Sở Tư pháp Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Hải Vượng

8:5, Thứ Ba, 6-7-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt.

Đồng thời, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực; việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực của Công chứng viên; về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng tại Văn phòng Công chứng Hải Vượng nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); chấn chỉnh, uốn nắn các sai sót, sơ xuất trong hoạt động hành nghề của Công chứng viên; tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng là đối tượng thanh tra (nếu có); phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, điều chỉnh, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa và thực hiện tốt các quy định về cải cách thủ tục hành chính, từ ngày 10/5/2021 đến hết ngày  21/5/2021, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1065/QĐ-STP ngày 27/4/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Hải Vượng.
Kết thúc thanh tra tại Văn phòng Công chứng Hải Vượng, trên cơ sở kết quả báo cáo của Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kết luận thanh tra số 1526/KL-STP ngày 29/6/2021 về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Hải Vượng. Thực hiện quy định về công khai kết luận thanh tra, Sở Tư pháp đăng tải toàn văn kết luận thanh tra nêu trên.

Thanh tra Sở

Các tin khác