Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 3326

  • Tổng 7.448.568

Sở Tư pháp Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành về luật sư

17:12, Thứ Hai, 19-4-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt.

Đồng thời, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp nói chung, quản lý về luật sư, tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư nói riêng; qua thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, điều chỉnh, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo dân chủ, công bằng xã hội. Ngày 29/3/2021, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 602/QĐ-STP ngày 17/3/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Bình đã thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về luật sư tại Văn phòng luật sư Thịnh Đức.
Kết thúc thanh tra tại Văn phòng luật sư Thịnh Đức, trên cơ sở kết quả báo cáo của Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kết luận thanh tra số 886/KL-STP ngày 16/4/2021 việc chấp hành pháp luật pháp luật về tổ chức và hoạt động của Văn phòng luật sư Thịnh Đức. Sau đây, Sở Tư pháp đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 886/KL-STP nêu trên.
Thanh tra Sở

Các tin khác