Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 2290

  • Tổng 7.226.099

Sở Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội công đoàn Sở Tư pháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028

8:41, Thứ Năm, 30-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Bình, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội, làm tiền đề để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn Sở Tư pháp chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm động viên đoàn viên, người lao động nỗ lực, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hăng hái tham gia các hoạt động do công đoàn phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X.
Thông qua tuyên truyền nhằm khơi dậy niềm tự hào về vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam, cổ vũ, động viên các cấp công đoàn và công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp phát huy trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.
Công đoàn Sở Tư pháp định hướng công tác tuyên truyền bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, quán triệt chủ đề Đại hội các cấp theo phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; kết hợp tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” ...
Bên cạnh đó, Công đoàn Sở Tư pháp cũng đã thành lập tiểu ban tuyên truyền để định hướng các nội dung cụ thể cần tập trung tuyên truyền trong các đợt cao điểm; trước, trong và sau đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Sở Tư pháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hiện nay, Công đoàn Sở đang tập trung tuyên truyền các nội dung trước đại hội; tổ chức lấy ý kiến của đoàn viên công đoàn, người lao động Sở Tư pháp vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình khóa IV, tại Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028; triển khai tuyên truyền treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở...
Trong dịp này, Công đoàn Sở Tư pháp cũng đã phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội, tập trung tuyên truyền về những tấm gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua, trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi của công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028./.
                                          

Ánh Ngọc
 

Các tin khác