Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2444

  • Tổng 7.226.253

Văn bản có hiệu lực từ tháng 4 năm 2024

7:49, Thứ Ba, 9-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, Nghị định này sửa đổi Điều 4 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như sau:
“Điều 4. Thang lương, bảng lương, phụ cấp lương
1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.
2. Các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định tại Nghị định này.
3. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện.”
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.
2. Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 3 Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay như sau:
“6. Công trình bao gồm tổ hợp các hạng mục công trình chính và các hạng mục công trình phụ trợ. Một phần công trình là tổ hợp của một, một số hạng mục công trình hoặc một phần các hạng mục công trình để phục vụ trực tiếp cho dây chuyền phục vụ hành khách, hành lý, hàng hóa. Hạng mục công trình chính là hạng mục công trình có quy mô, công năng quyết định đến mục tiêu đầu tư của dự án.”
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.
3. Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải. Theo đó, Thông tư này quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải, bao gồm: Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện ngắn hạn; Chương trình đào tạo nâng cao; Chương trình bổ túc; Chương trình huấn luyện nghiệp vụ; Chương trình đào tạo hoa tiêu; Chương trình đào tạo tiếng Anh hàng hải. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.
4. Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 56/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 07 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. Theo đó, Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 51 Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT như sau: 
“3. Trách nhiệm của tổ chức cung ứng thuyền viên khi bố trí thuyền viên làm việc trên tàu biển mang cờ Quốc tịch nước ngoài của chủ tàu nước ngoài:
a) Xác nhận đầy đủ, chính xác việc bố trí chức danh thuyền viên trong Sổ thuyền viên và chịu trách nhiệm về việc xác nhận trong trường hợp thuyền viên làm việc trên tàu biển mang cờ Quốc tịch nước ngoài của chủ tàu nước ngoài;
b) Khai báo ngày xuống, rời tàu và chức danh thuyền viên do mình cung ứng làm việc trên tàu biển mang cờ Quốc tịch nước ngoài của chủ tàu nước ngoài bằng phương thức điện tử vào Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải Việt Nam và chịu trách nhiệm về việc khai báo.”.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2024.
5. Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 54/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải. Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT như sau:
“c) GCNKNCMHTHH cấp cho hoa tiêu hàng hải có thời hạn sử dụng là 05 năm, kể từ ngày cấp. GCNKNCMHTHH cấp cho thuyền trưởng tự dẫn tàu có thời hạn sử dụng là 02 năm.
Trường hợp GCNKNCMHTHH được cấp lại do bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin thì thời hạn sử dụng của GCNKNCMHTHH tương ứng với thời hạn còn lại của GCNKNCMHTHH đề nghị cấp lại;”.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2024.
6. Ngày 25/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 40/2023/TT-BGTVT quy định tiêu chí chất lượng và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá để nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải. Theo đó, Thông tư này quy định tiêu chí chất lượng và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá để nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải. Thông tư này áp dụng đối với: Cục Hàng hải Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.
7. Ngày 26/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công. Theo đó, Thông tư này sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thông tư số 84/2018/TT-BTC như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 và Điều 27 Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công.”
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2024.
8. Ngày 18/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BTC quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính. Theo đó, Thông tư này quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.
9. Ngày 01/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Quyết định này đã bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.

Công Trung
 

Các tin khác