Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 3531

  • Tổng 7.264.109

Danh mục Thông tin được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin

16:2, Thứ Tư, 2-5-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Loại thông tin

Hình thức công khai

Địa chỉ công khai

Thời điểm công khai

Thời gian công khai

1

Văn bản quy phạm pháp luật; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Sở Tư pháp

Trên trang thông tin điện tử

stp.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành.

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

2

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư Pháp

Trên trang thông tin điện tử

stp.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

3

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư Pháp tham mưu được đưa ra lấy ý kiến người dân.

Trên trang thông tin điện tử

stp.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra dự thảo

Đến khi hết thời hạn lấy ý kiến góp ý theo quy định

4

Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở Tư Pháp.

Trên trang thông tin điện tử

stp.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin 

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

5

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn do Sở Tư Pháp phụ trách

Trên trang thông tin điện tử

stp.quangbinh.gov.vn

Theo quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của pháp luật liên quan

6

Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động

Trên trang thông tin điện tử

stp.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin 

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

7

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, thư điện tử công vụ của Sở Tư Pháp và người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; nội quy, quy chế do Sở Tư Pháp ban hành

Trên trang thông tin điện tử

stp.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin 

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

8

Thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân

Niêm yết tại trụ sở cơ quan

Số 183 Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quy định được ban hành

Đến khi quy định hết hiệu lực

9

Thông tin về tuyển dụng

Trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở cơ quan

stp.quangbinh.gov.vn; 
Số 183 Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình

Theo quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của pháp luật liên quan

10

Báo cáo công tác định kỳ; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học

Trên trang thông tin điện tử

stp.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày thông tin được tạo ra

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

11

Báo cáo tài chính năm; Thông tin sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật

Số 183 Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin 

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

12

Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;

Trên trang thông tin điện tử

stp.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin 

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

13

Thông tin về thuế, phí, lệ phí

Trên trang thông tin điện tử

stp.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin 

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

14

Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật tiếp cận thông tin

Trên trang thông tin điện tử

stp.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày lập danh mục và tạo ra thông tin

-

15

Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.

Trên trang thông tin điện tử

stp.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày lập danh mục và tạo ra thông tin