Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 803

  • Tổng 7.231.973

Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)   Tin mới
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong về việc giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh văn bản...
Xem tiếp
Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1239/BTP-BTTP ngày 20/4/2022 của Bộ Tư pháp về việc xin ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công chứng (Sửa đổi), Sở Tư pháp đề nghị các Tổ chức hành nghề công chứng tham gia ý...
Xem tiếp
Đề nghị lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động của văn bản quy...   Tin mới
Thực hiện điểm d khoản 1 Điều 70 Luật Công chứng năm 2014; điểm a khoản 3 mục II Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng và Quyết đinh số 384/QĐ-UBND...
Xem tiếp
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp...   Tin mới
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Công chứng 2014 và các văn bản QPPL liên quan, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1770/UBND-NC ngày 30/9/2020 về...
Xem tiếp
Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”, Công...
Xem tiếp