Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 06/2018/TT-BTP 07/06/2018 Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”
2 04/2018/TT-BTP 17/05/2018 Thông tư Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
3 46/2018/TT-BTC 14/05/2018 Thông tư Quy định chi tiết chi phí thự tế in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin
4 43/2018/TT-BTC 07/05/2018 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
5 36/2018/TT-BTC 30/03/2018 Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
6 03/2018/TT-BTP 10/03/2018 Thông tư Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
7 10/2017/TT-BTP 26/12/2017 Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp.
8 07/2017/TT-BTP 28/07/2017 Thông tư quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
9 10/2016/TT-BTP 22/07/2016 Thông tư quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
10 04/2016/TT-BTP 03/03/2016 Thông tư Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
« 1 2