Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 133/2018/NĐ-CP 01/10/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.
2 127/2018/NĐ-CP 21/09/2018 Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
3 124/2018/NĐ-CP 19/09/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
4 115/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
5 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
6 99/2018/NĐ-CP 12/07/2018 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
7 94/2018/NĐ-CP 30/06/2018 Nghị định về nghiệp vụ quản lý nợ công
8 68/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
9 61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
10 52/2018/NĐ-CP 12/04/2018 Nghị định Về phát triển ngành nghề nông thôn
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10