Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 14/2019/QĐ-TTg 13/03/2019 Quyết định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
2 520/QĐ-BTP 05/03/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”
3 521/QĐ-BTP 05/03/2019 Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”.
4 519/QĐ-BTP 05/03/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
5 515/QĐ-HĐPH 04/03/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2019
6 80/QĐ-BTP 15/01/2019 Quyết định Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
7 3148/QĐ-BTP 28/12/2018 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp
8 3121/QĐ-BTP 28/12/2018 Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
9 3147/QĐ-BTP 28/12/2018 Quyết định Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
10 1847/QĐ-TTg 27/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
« 1 2 3 4 5 »