Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 118/QĐ-STP 16/01/2024 Quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Hà Văn Trung)
2 120/QĐ-STP 16/01/2024 Quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Phạm Huyền Trang)
3 3659/QĐ-STP 30/10/2023 Quyết định Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ Công chứng viên (Nguyễn Hoàng Nguyên)
4 1881/QĐ-UBND 12/07/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
5 1574/QĐ-STP 15/05/2023 Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (Lê Thị Diễm Trang)
6 1573/QĐ-STP 15/05/2023 Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Trần Thị Loan)
7 65/QĐ-HĐPH 06/04/2023 Quyết định phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình
8 425/QĐ-UBND 03/03/2023 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
9 471/QĐ-TTg 26/04/2019 Quyết định Phê duyệt Đề án“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”
10 428/QĐ-TTg 18/04/2019 Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”
« 1 2 3 4 5 »