Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 14/2019/QĐ-TTg 13/03/2019 Quyết định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
2 24/2019/NĐ-CP 05/03/2019 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
3 23/2019/NĐ-CP 26/02/2019 Nghị định về hoạt động triển lãm
4 20/2019/NĐ-CP 21/02/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
5 19/2019/NĐ-CP 19/02/2019 Nghị định về họ, hụi, biêu, phường
6 14/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
7 13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
8 11/2019/NĐ-CP 30/01/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
9 10/2019/NĐ-CP 29/01/2019 Nghị định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.
10 09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Nghị định quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »