Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 43/2019/NĐ-CP 17/05/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.
2 42/2019/NĐ-CP 16/05/2019 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
3 38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
4 471/QĐ-TTg 26/04/2019 Quyết định Phê duyệt Đề án“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”
5 34/2019/NĐ-CP 24/04/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
6 36/2019/NĐ-CP 20/04/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bôt sung một số điều của Luật thể dục thể thao
7 428/QĐ-TTg 18/04/2019 Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”
8 31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
9 29/2019/NĐ-CP 20/03/2019 Nghị định quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
10 27/2019/NĐ-CP 13/03/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »