Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 72/2019/NĐ-CP 30/08/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
2 70/2019/NĐ-CP 23/08/2019 Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
3 69/2019/NĐ-CP 15/08/2019 Nghị định Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
4 68/2019/NĐ-CP 14/08/2019 Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
5 67/2019/NĐ-CP 31/07/2019 Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
6 66/2019/NĐ-CP 29/07/2019 Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.
7 65/2019/NĐ-CP 18/07/2019 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
8 64/2019/NĐ-CP 16/07/2019 Nghị định Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
9 62/2019/NĐ-CP 12/07/2019 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
10 63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »