Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1202 /GM-STP 19/06/2018 Giấy mời Hội nghị giao ban
2 346/GM-STP 26/02/2018 Giấy mời Tổng kết hoạt động phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2017 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2020
3 168/GM-STP 26/01/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình 705
4 06-GM/ĐUSTP 22/01/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2018
5 120/GM-STP 19/01/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức
6 119/GM-STP 19/01/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị giao ban
7 114/GM-BCĐ 18/01/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 05 /GM-STP 03/01/2018 Giấy mời tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018
9 2270/GM-STP 05/12/2017 Giấy mời tham dự Hội nghị đối thoại “Doanh nghiệp với các chính sách về thuế và chính sách ưu đãi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.
10 2268/GM-STP 05/12/2017 Giấy mời tham dự Hội nghị đối thoại “Doanh nghiệp với việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”
« 1 2 3 4 »