Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2870/QĐ-UBND 13/08/2020 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
2 2688/QĐ-UBND 03/08/2020 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 1274/UBND-NC 22/07/2020 Công văn về việc rà soát tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết
4 2537/QĐ-UBND 21/07/2020 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5 2521/QĐ-UBND 20/07/2020 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
6 1246/UBND 17/07/2020 Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
7 1243/KH-UBND 16/07/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
8 1015/KH-UBND 12/06/2020 Kế hoạch Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9 104/BC-UBND 26/05/2020 Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, rà soát văn bản theo chuyên đề giá
10 101/BC-UBND 22/05/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »