Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 907/QĐ-UBND 29/03/2021 Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025
2 46/BC-BCĐ 26/03/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020
3 64/BC-UBND 25/03/2021 Báo cáo Tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2020
4 30/KH-HĐPH 08/03/2021 Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình năm 2021
5 20/KH-HĐPH 24/02/2021 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 11/KH-BCĐ 03/02/2021 Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021
7 116/KH-UBND 22/01/2021 Kế hoạch Triển khai công tác Tư pháp năm 2021
8 09/KH-HĐPH 22/01/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
9 95/KH-UBND 20/01/2021 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021
10 80/KH-UBND 18/01/2021 Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »