Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 439/KH-UBND 22/03/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉn Quảng Bình giai đoạn 2021-2025" năm 2022
2 219/UBND-NCVX 22/02/2022 Công văn V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
3 203/KH-UBND 18/02/2022 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 150/KH-UBND 28/01/2022 Kế hoạch Triển khai công tác Tư pháp năm 2022
5 15/KH-HĐPH 18/01/2022 Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình năm 2022
6 2874/KH-UBND 31/12/2021 Kế hoạch Thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 3779/QĐ-UBND 22/11/2021 Quyết định Công nhận và miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
8 3729/QĐ-UBND 17/11/2021 Quyết định Phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 – 2025”
9 167/QĐ-HĐPH 25/10/2021 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình
10 140/QĐ-HĐPH 23/09/2021 Quyết định Phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »