Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 218/UBND-NC 21/02/2020 Công văn về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật
2 213/UBND-NC 20/02/2020 Công văn về việc thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở năm 2020
3 203/KH-UBND 19/02/2020 Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020
4 23/KH-HĐPH 19/02/2020 Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình năm 2020
5 159/UBND-NC 12/02/2020 Công văn V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
6 16/BC-BCĐ 11/02/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
7 154/KH-UBND 11/02/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 4/CT-UBND 06/02/2020 Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai thi hành luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật
9 25/KH-UBND 09/01/2020 Kế hoạch Triển khai công tác Tư pháp năm 2020
10 2171/UBND-NC 31/12/2019 Công văn về việc triển khai thi hành Thông tư số 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »