Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2322/STP-VP 15/10/2021 Công văn hướng dẫn một số nội dung chấm điểm thi đua; báo cáo tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021
2 2298/KH-STP 12/10/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
3 2273/HĐPH 07/10/2021 Công văn Về việc hướng dẫn thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021
4 2259/KH-STP 07/10/2021 Kế hoạch Đánh giá vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2021
5 2246/KH-STP 04/10/2021 Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"
6 2239/STP_-PBGDPL 01/10/2021 Công văn V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 10 năm 2021
7 2222/KH-STP 29/09/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1886/KH-UBND của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS tỉnh Quảng Bình
8 2221/HĐPH 29/09/2021 Công văn Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 10/2021
9 2219/STP-VP 29/09/2021 Công văn V/v đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
10 2153/STP-VP 22/09/2021 Công văn V/v thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »