Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1538

  • Tổng 5.702.182

Cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Luật Kinh doanh bất...   Tin mới
Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (KDBĐS) gồm 92 điều, 10 chương, tăng 10 điều, 4 chương so với Luật KDBĐS năm 2014. Theo đó, 4 chương mới được bổ sung, đó là: Chương IV: Kinh doanh quyền sử dụng đất;...
Xem tiếp
Cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa dự thảo Luật Nhà ở (sửa...   Tin mới
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 Chương với 196 Điều. So với Luật Nhà ở năm 2014 thì dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã tăng hơn 13 điều, trong đó bãi bỏ 7 điều (Điều 98, Điều 124, Điều 130, Điều 142,...
Xem tiếp
Một số nội dung cần được tiếp tục xem xét sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh...   Tin mới
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bản tiếp thu, chỉnh lý sau khi lấy ý kiến của Nhân dân gồm 16 chương, 247 Điều, tăng 11 Điều và nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung so với bản dự thảo lấy ý kiến góp ý của...
Xem tiếp
Cần sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến chế độ sử dụng đất của...   Tin mới
Tính đến 31/12/2021, số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trong các bộ, ngành, địa phương là 48.055 đơn vị; trong đó có 3.135 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên (287 đơn vị bảo đảm chi...
Xem tiếp
Cần xác định rõ, cụ thể hơn vai trò, trách nhiệm của Mặt trận và các...   Tin mới
Theo quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận TQVN và các quy định có liên quan, thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; tham gia xây dựng Nhà nước.
Xem tiếp