Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2503

  • Tổng 7.226.312

Sở Tư pháp Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành về công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Trần Trọng Kiệm

10:42, Thứ Sáu, 12-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt; đồng thời, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực.

Vừa qua, Đoàn Thanh tra theo các Quyết định: số 915/QĐ-STP ngày 21/02/2022, số 1100/QĐ-STP ngày 04/5/2022, số 1253/QĐ-STP của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Trần Trọng Kiệm. Việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực của Công chứng viên, về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng tại Văn phòng Công chứng Trần Trọng Kiệm nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); chấn chỉnh, uốn nắn các sai sót, sơ xuất trong hoạt động hành nghề của Công chứng viên; tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng là đối tượng thanh tra (nếu có); phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, điều chỉnh, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa và thực hiện tốt các quy định về cải cách thủ tục hành chính.
Kết thúc thanh tra tại Văn phòng Công chứng Trần Trọng Kiệm, trên cơ sở kết quả báo cáo của Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kết luận thanh tra số Kết luận thanh tra số 2158/KL-STP ngày 09/8/2022 về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Trần Trọng Kiệm, tỉnh Quảng Bình. 

Thanh tra Sở

Các tin khác