Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 633

  • Tổng 7.459.852

Sở Tư pháp Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành về công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới

16:3, Thứ Tư, 25-8-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt.

Đồng thời, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp nói chung, quản lý về chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch nói riêng; qua thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, điều chỉnh, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo dân chủ, công bằng xã hội. Trong 02 ngày 12/7/2021 và 13/7/2021, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1523/QĐ-STP ngày 29/6/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND xã Thuận Đức.
Kết thúc thanh tra tại UBND xã Thuận Đức, trên cơ sở kết quả báo cáo của Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kết luận thanh tra số 1972/KL-STP ngày 20/8/2021 việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND xã Thuận Đức. Sau đây Sở Tư pháp đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 1972/KL-STP./.

Thanh tra Sở

Các tin khác