Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 3732

  • Tổng 7.444.171

Quy chế làm việc của Sở Tư pháp Quảng Bình

14:12, Thứ Năm, 31-3-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ TƯ PHÁP
 

Số:   1088/QĐ-STP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Quảng Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp Quảng Bình

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủvề thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Sở Tư pháp Quảng Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 553/QĐ-STP ngày 28/3/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Bình về ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp Quảng Bình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP. 
GIÁM ĐỐC
 
 
Đã ký
 
 
Trần Chí Tiến
 
 
  
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ
Làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/QĐ-STP ngày 29/4/2022
của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác Tư pháp, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của UBND tỉnh theo thẩm quyền; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình và các quy định khác có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc làm việc
1. Sở Tư pháp làm việc theo chế độ thủ trưởng, các Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc Sở. Mọi hoạt động của Sở Tư pháp đều phải tuân theo quy định của pháp luật và sự quản lý, điều hành của Lãnh đạo Sở.
2. Phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng, đề cao trách nhiệm và phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, cá nhân. Trong phân công công việc, mỗi người, mỗi tổ chức, đơn vị được giao thực hiện nhiều việc nhưng mỗi việc chỉ do một tổ chức, đơn vị, một người chịu trách nhiệm chính. Công việc được giao cho tổ chức, đơn vị nào thì Trưởng các tổ chức, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm chính về công việc được giao.
3. Công chức, viên chức, người lao động giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công; tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác, Quy chế làm việc của Sở, của đơn vị và phân công của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo tổ chức, đơn vị.
4. Bảo đảm phát huy năng lực, sở trường của công chức, viên chức, người lao động, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.
5. Thực hiện cải cách hành chính, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động của Sở.
Điều 3. Những nội dung phải thông qua tập thể Lãnh đạo Sở
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, của HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Tư pháp.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án về tổ chức bộ máy và cán bộ. Công tác đánh giá, nhận xét cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, tiếp nhận, bố trí, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí, khen thưởng, kỷ luật cán bộ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.
3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quan trọng liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của Ngành trước khi trình Bộ Tư pháp, Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quyết định.
4. Báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm của cơ quan, của Ngành. Xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và phương hướng nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, của Ngành.
5. Những vấn đề khác mà Lãnh đạo Sở thấy cần thiết phải đưa ra thảo luận.
Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (sau đây gọi là tổ chức, đơn vị) chấp hành mọi sự phân công của Lãnh đạo Sở đối với các nhiệm vụ có liên quan; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về tình hình công tác của tổ chức, đơn vị; quản lý và điều hành công chức, viên chức, người lao động thực hiện công tác được giao; theo dõi, tổng hợp kết quả công tác của tổ chức, đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của công chức, viên chức, người lao động
Công chức, viên chức, người lao động thuộc các tổ chức, đơn vị đề cao trách nhiệm, chủ động, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ được giao. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác để không ngừng tiến bộ; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của Lãnh đạo Sở và sự quản lý, điều hành của Lãnh đạo tổ chức, đơn vị mình đang công tác; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở, trước Lãnh đạo tổ chức, đơn vị mình đang công tác và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.
Chương II
NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ, CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở
Giám đốc Sở là Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Sở, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh về tình hình hoạt động của Sở, của ngành Tư pháp Quảng Bình; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lĩnh vực trực tiếp phụ trách; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các cá nhân được giao nhiệm vụ trực tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy chế này. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm, giai đoạn của Sở. Chủ trì các cuộc họp Lãnh đạo Sở; giao ban cán bộ chủ chốt của Sở; họp Cơ quan Văn phòng Sở; sơ kết, tổng kết công tác và các cuộc họp khác để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở. Giữ mối quan hệ phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp.
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Phó Giám đốc Sở
Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc trong các lĩnh vực công tác của Sở Tư pháp theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở; cùng với Giám đốc Sở quyết định các vấn đề được nêu tại Điều 3 Quy chế này; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Phó Giám đốc chủ động giải quyết các công việc và phối hợp với các Phó Giám đốc khác khi cần thiết, trường hợp cần thiết báo cáo Giám đốc Sở quyết định. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực nhiệm vụ được phân công, các Phó Giám đốc có trách nhiệm thông tin, báo cáo Giám đốc nắm tình hình để chỉ đạo chung; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Giám đốc những vấn đề vượt thẩm quyền, những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trước khi quyết định. Được Giám đốc phân công thay mặt Giám đốc điều hành các hoạt động của Sở khi đồng chí Giám đốc Sở đi vắng, sau đó báo cáo với đồng chí Giám đốc Sở về tình hình và kết quả thực hiện.
Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công, Phó Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở yêu cầu; nghiên cứu, theo dõi, chủ động, có trách nhiệm trong việc tham gia ý kiến liên quan công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Sở Tư pháp để có thể đảm nhận ngay các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao nhiệm vụ.
Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, đơn vị
Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, đơn vị được quy định bởi các quyết định riêng (Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, đơn vị thuộc Sở và Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của mỗi đơn vị sự nghiệp trực thuộc).
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Quy chế này.
Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, SINH HOẠT,
HỌC TẬP, THÔNG TIN VÀ BẢO VỆ CƠ QUAN
Điều 10. Chế độ làm việc
1. Lãnh đạo Sở có trách nhiệm quán triệt và thực hiện "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan" ban hành kèm theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Thông qua các cuộc họp của Lãnh đạo Sở, họp giao ban cán bộ chủ chốt, họp cơ quan, sơ kết, tổng kết để tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nội dung về dân chủ cơ sở theo quy định. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.
2. Lãnh đạo Sở điều hành hoạt động thông qua Trưởng các tổ chức, đơn vị. Khi cần thiết thì Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở làm việc và phân công trực tiếp cho công chức, viên chức, người lao động. Khi được Lãnh đạo Sở phân công, các công chức, viên chức, người lao động báo cáo cho Lãnh đạo tổ chức, đơn vị mình biết. Hàng tháng, 6 tháng và hàng năm tiến hành đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan và đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.
3. Trưởng các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị và người có trách nhiệm có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
4. Trưởng các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi phụ trách thực hiện nhiệm vụ được phân công; chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động của cơ quan. Hàng tháng tổ chức sinh hoạt, phản ánh kết quả, triển khai nhiệm vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác, phổ biến các văn bản mới, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu cho Lãnh đạo Sở.
5. Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Sở được quyền giải quyết cho công chức, viên chức, người lao động của tổ chức, đơn vị mình nghỉ làm việc trong phạm vi 0,5 ngày để giải quyết công việc riêng, nhưng phải báo cáo cho Lãnh đạo Sở biết; nghỉ làm việc 01 ngày phải báo cáo và được sự đồng ý của Phó Giám đốc Sở phụ trách; nghỉ trên 01 ngày phải báo cáo Giám đốc Sở.
6. Công chức, viên chức, người lao động phải tuân thủ sự phân công, điều hành và quản lý của Trưởng tổ chức, đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
7. Công chức, viên chức, người lao động phải chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ của người công chức, viên chức và người lao động; thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Quy chế của cơ quan; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội và sinh hoạt nơi cư trú; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan, trưởng tổ chức, đơn vị mình đang công tác về việc thi hành nhiệm vụ của mình; có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; nghiêm chỉnh chấp hành quy định về thời gian làm việc và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không làm việc cá nhân trong giờ hành chính; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.
8. Công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm tham gia xây dựng kế hoạch công tác, biện pháp cải tiến lề lối làm việc; tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham gia ý kiến trong việc giải quyết các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan.
9. Công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt chức năng giám sát về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, kế hoạch công tác của cơ quan; việc sử dụng kinh phí hoạt động, quản lý và sử dụng tài sản cơ quan; các chế độ chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và người lao động; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
10. Công chức, viên chức, người lao động phải thường xuyên phản ánh kết quả giải quyết công việc được giao cho Trưởng các tổ chức, đơn vị; đối với công chức, người lao động của các tổ chức, đơn vị thuộc Sở khi cần thiết có thể báo cáo trực tiếp với Lãnh đạo Sở. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo tổ chức, đơn vị và Lãnh đạo Sở về những phản ánh, đề xuất của mình. Các ý kiến đề nghị của công chức, viên chức, người lao động được ghi nhận, xem xét; Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo tổ chức, đơn vị có thể đưa các ý kiến đó ra thảo luận tập thể công khai, dân chủ, khách quan đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể.
Điều 11. Chế độ sinh hoạt, học tập
1. Lãnh đạo Sở điều hành công việc trực tiếp, hàng ngày và 02 tuần hội ý một lần bàn công việc của Sở; mỗi tháng họp một lần (trừ đột xuất) với Trưởng các tổ chức, đơn vị, đại diện cấp uỷ, đại diện Ban Chấp hành các đoàn thể để đánh giá tình hình công tác trong tháng và triển khai công tác tháng tới. Trưởng các tổ chức, đơn vị chuẩn bị chương trình, kế hoạch công tác của tổ chức, đơn vị mình gửi trước cho Lãnh đạo Sở để chuẩn bị thông qua trong cuộc họp giao ban hàng tháng. Các tổ chức, đơn vị thực hiện giao ban hai tuần một lần tùy theo tình hình, điều kiện công tác của mỗi đơn vị để bố trí thời gian phù hợp.
2. Ngành Tư pháp mỗi năm họp 2 lần (sơ kết 6 tháng và tổng kết năm). Ngoài ra, khi xét thấy cần thiết có thể tổ chức các hội nghị chuyên đề, tập huấn, giao ban.
3. Công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan căn cứ vào yêu cầu công tác và nhiệm vụ được giao để xây dựng chương trình học tập, rèn luyện cho mình. Lãnh đạo Sở, Trưởng các tổ chức, đơn vị tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhất là công chức, viên chức trong diện quy hoạch, công chức, viên chức nguồn của các chức danh lãnh đạo, quản lý và các chức danh tư pháp.
4. Đảng uỷ Sở, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan khi tổ chức hội họp, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác trong giờ hành chính, phải báo cáo, thống nhất với Giám đốc Sở để sắp xếp, bố trí chương trình công tác.
Điều 12. Chế độ thông tin
1. Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công tác cho Bộ Tư pháp, Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và thông tin những vấn đề cần thiết cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành.
2. Công chức, viên chức, người lao động được thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của địa phương liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan; kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của cơ quan; các nguồn kinh phí của cơ quan được cấp, kết quả sử dụng và quyết toán hàng năm của các nguồn kinh phí được cấp, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan; việc tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, chuyển ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ; việc giải quyết các quyền lợi, chế độ, chính sách cho cán bộ trong cơ quan; các nội quy, quy chế của cơ quan; các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan.
3. Công chức, viên chức, người lao động các tổ chức, đơn vị báo cáo kết quả công tác cho Trưởng tổ chức, đơn vị. Trưởng các tổ chức, đơn vị báo cáo bằng văn bản cho Lãnh đạo Sở (qua Văn phòng).
4. Người đứng đầu tổ chức, đơn vị phải báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình, kết quả về tổ chức, hoạt động của tổ chức, đơn vị mình cho Lãnh đạo Sở theo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất khi có vấn đề phát sinh. Đối với công tác tổ chức cán bộ thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở khi có những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức phải báo cáo cho Giám đốc Sở trước khi thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Chế độ bảo vệ an toàn, bí mật cơ quan
Mỗi công chức, viên chức, người lao động phải nêu cao tinh thần cảnh giác; phòng, chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; quản lý chặt chẻ hồ sơ, tài liệu, con dấu và bảo vệ tài sản công; xây dựng cơ quan an toàn, vững mạnh, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước. Trước khi nghỉ làm việc, ra khỏi phòng phải tắt toàn bộ các thiết bị sử dụng điện trong phòng để tiết kiệm điện đồng thời tránh được sự cố về điện xảy ra. Thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy nổ ở cơ quan, đơn vị.
Chương IV
QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 14. Đối với lãnh đạo cấp trên
Sở Tư pháp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND và UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các mặt công tác theo phân cấp của Bộ Tư pháp.
Điều 15. Đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp uỷ, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố
Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp uỷ, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đạt hiệu quả cao.
Điều 16. Đối với Đảng uỷ Sở
1. Lãnh đạo Sở phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Sở để lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng và động viên công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
2. Lãnh đạo Sở phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Sở để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác có hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy tổ chức, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, lãnh đạo đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong cơ quan.
3. Khi Lãnh đạo Sở thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, về nhiệm vụ công tác tổ chức bộ máy, cán bộ của ngành và cơ quan thì mời đại diện Đảng ủy Sở tham gia; kịp thời thông báo với Đảng ủy những chủ trương, quyết định có liên quan đến công việc của cơ quan để Đảng ủy góp ý kiến, phối hợp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.
Điều 17. Đối với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan
1. Lãnh đạo Sở cùng với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, làm việc có năng suất, chất lượng, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động. Định kỳ hằng năm Lãnh đạo Sở phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.
2. Lãnh đạo Sở cùng với Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tạo mọi điều kiện để các công chức, viên chức, người lao động là thành viên tham gia sinh hoạt và hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Điều 18. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
1. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
2. Thủ trưởng các đơn vị được quyền giải quyết chế độ nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, đi công tác đối với viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình theo quy định hiện hành. Đối với Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nghỉ việc riêng đến 0,5 ngày thì báo cáo Lãnh đạo Sở, nếu nghỉ phép hoặc nghỉ từ 01 ngày trở lên hoặc đi công tác ngoại tỉnh phải báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 19. Trách nhiệm chung
Lãnh đạo Sở, Trưởng các tổ chức, đơn vị căn cứ Quy chế này để quản lý, điều hành các hoạt động trong tổ chức, đơn vị. Công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc và giám sát việc thực hiện Quy chế.
Điều 20. Trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Căn cứ nội dung Quy chế này và các quy định khác có liên quan, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở ban hành hoặc tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đơn vị mình đảm bảo phù hợp, đúng quy định của pháp luật.
Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, thì tuỳ tình hình cụ thể Lãnh đạo Sở xem xét để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi./.