Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 3333

  • Tổng 7.448.575

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình

10:57, Thứ Năm, 20-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 14/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số đánh giá DTI) là cơ sở để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 698/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình và các chương trình, kế hoạch hàng năm của tỉnh liên quan đến chuyển đổi số.

Việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn theo Bộ chỉ số đánh giá DTI được tổ chức định kỳ hàng năm; thời gian đánh giá tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số. Việc đánh giá phải bảo đảm tính trung thực, công khai khách quan, nguồn thông tin có độ tin cậy và chính xác.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đánh giá, chấm điểm theo Bộ chỉ số đánh giá DTI các cấp; tham mưu UBND tỉnh tổ chức thẩm định, đánh giá mức độ chuyển đổi số của sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố theo Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp sở, cấp huyện; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh để thực hiện tin học hóa các chỉ số đánh giá tại Quyết định này, nhằm đảm bảo việc đánh giá khách quan theo thời gian thực.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tự đánh giá mức độ chuyển đổi số theo Bộ chỉ số đánh giá DTI tương ứng; gửi báo cáo tự đánh giá, các thông tin, số liệu và tài liệu minh chứng, giải trình cho cấp có thẩm quyền để xem xét, thẩm định, phê duyệt, công bố theo quy định. UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định, đánh giá mức độ chuyển đổi số của các xã, phường, thị trấn trực thuộc theo Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp xã và báo cáo UBND tỉnh.

Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ công tác báo cáo, chấm điểm, thẩm định đánh giá mức độ chuyển đổi số các cấp của tỉnh.

Minh Hương

Các tin khác