Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 3803

  • Tổng 7.444.242

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16:30, Thứ Hai, 4-10-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 04/10/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã ban hành Công văn số 152/HĐPHPBGDPL về việc phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phát động Cuộc thi. Trong đó, thời gian thi của Cuộc thi bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 10/10/2021 đến 24 giờ 00 phút ngày 30/11/2021. Ngoài ra, Công văn còn yêu cầu các sở, ban, ngành và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; đôn đốc và tạo điều kiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi thông qua các hoạt động tại đơn vị, địa phương nhằm động viên, khích lệ người dự thi, từ đó nâng cao chất lượng của Cuộc thi; đăng tải đường link của Cuộc thi tại địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình (theo địa chỉ https://stp.quangbinh.gov.vn/3cms/); phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có).
Bên cạnh đó, Công văn yêu cầu Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai Cuộc thi; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho Cuộc thi; tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh việc tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi. Báo cáo kết quả cho Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh sau khi kết thúc Cuộc thi.
Trần Công Trung

Các tin khác