Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 4214

  • Tổng 7.507.252

Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

9:35, Thứ Hai, 1-3-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 26/02/2021, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 255/KH-UBND về việc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Theo đó, phạm vi Kế hoạch bao gồm tổng kết thực tiễn thi hành Luật Nuôi con nuôi, Công ước La Hay, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 946/UBND-NC ngày 19/5/2011 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi trên phạm vi toàn tỉnh, Kế hoạch số 1003/KH-CT ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh về triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh. Mốc tổng kết tính từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 30/12/2020.
Kế hoạch nêu rõ các hình thức tiến hành tổng kết, cụ thể: Tổ chức kiểm tra, khảo sát về tình hình phát triển của trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi trong nước, công tác rà soát và việc thực hiện nhiệm vụ tìm gia đình thay thế cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng; rà soát, đánh giá năng lực của các cơ sở nuôi dưỡng tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi; đánh giá công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ tại cơ sở nuôi dưỡng khi giải quyết việc nuôi con nuôi; xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay.
Mục đích của Kế hoạch là đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế trong quá trình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay; tổng hợp những quy định còn bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn nuôi con nuôi hiện nay; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thực thi Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay; đồng thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay.
Minh Huyền
Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác