Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 3883

  • Tổng 7.506.920

Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

11:20, Thứ Hai, 4-6-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 01/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 861/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hằng năm, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan sẽ đôn đốc, hướng dẫn cơ sở bảo trợ xã hội đánh giá và lập danh sách trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi và Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Nuôi con nuôi; rà soát, đánh giá năng lực các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn và thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường năng lực cho cơ sở trợ giúp xã hội.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cộng tác xã hội, cộng tác viên cộng tác xã hội thuộc các cơ sở bảo trợ xã hội về công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; về các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi và quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên; tăng cường công tác giám sát, quản lý việc tiếp nhận, sử dụng những khoản hỗ trợ liên quan đến việc nuôi con nuôi nhằm bảo đảm công khai minh bạch và đúng pháp luật; thực hiện thanh tra, kiểm tra thường kỳ và đột xuất việc tiếp nhận, giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cơ sở trợ giúp xã hội nhằm ngăn ngừa, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, các sở, ngành, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể phù hợp nhằm thúc đẩy công tác nuôi con nuôi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang sống trong cộng đồng; giải quyết, cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi.
Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả nội dung của Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác nuôi con nuôi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký nuôi con nuôi; nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về nuôi con nuôi của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành và địa phương trong giải quyết việc nuôi con nuôi.
Minh Huyền
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quảng Bình

Các tin khác