Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 3311

  • Tổng 7.448.553

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới

9:14, Thứ Năm, 8-2-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới, ngày 06/02/2018 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 182/UBND-NC về triển khai Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội thuộc các cơ sở trợ giúp xã hội về pháp luật nuôi con nuôi, các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi và quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi ở địa phương nhằm thực hiện tốt công tác tìm gia đình thay thế; đẩy mạnh công tác xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi; thanh tra, kiểm tra thường kỳ và đột xuất việc tiếp nhận và giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội nhằm ngăn ngừa và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật.
Sở Nội vụ chủ trì và phối hợp với Sở Tư pháp hàng năm xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội thuộc các cơ sở trợ giúp xã hội về pháp luật nuôi con nuôi và các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi và quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên.
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội đánh giá và lập danh sách trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi và Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; rà soát và đánh giá năng lực các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường năng lực cho cơ sở trợ giúp xã hội, không phân biệt cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trong việc giải quyết nuôi con nuôi theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi và tăng cường công tác giám sát, quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ liên quan đến việc nuôi con nuôi nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và đúng pháp luật định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh và Sở Tư pháp.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp xác minh nguồn gốc của trẻ em được cho làm con nuôi; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi.
Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp kinh phí để triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành; kinh phí tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội thuộc các cơ sở trợ giúp xã hội về công tác giải quyết việc nuôi con nuôi, các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi và quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên cùng với đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện đăng ký và ghi chú việc nuôi con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi, Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra, theo dõi tình hình giải quyết nuôi con nuôi ở địa phương theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các biện pháp cụ thể phù hợp nhằm thúc đẩy công tác nuôi con nuôi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang sống tại cộng đồng.
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Phúc Huy

Theo Công văn số Công văn số 182/UBND-NC

 

Các tin khác