Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 3441

  • Tổng 7.448.683

Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế

13:33, Thứ Sáu, 25-12-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Đó là mục đích tại Kế hoạch số 2350/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về công tác pháp chế năm 2021.

Theo đó, bên cạnh việc kiện toàn tổ chức, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh quản lý triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cấp trên và căn cứ tình hình thực tiễn công tác quản lý Nhà nước ở địa phương để đề xuất hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản QPPL trong lĩnh vực được giao quản lý; thực hiện việc lập đề nghị, triển khai đầy đủ quy trình trong xây dựng văn bản QPPL theo quy định; ban hành, tổ chức kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; phổ biến, quán triệt thường xuyên, kịp thời văn bản QPPL mới ban hành, văn bản QPPL liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực được giao quản lý; thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng; giúp UBND tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ; lồng ghép trong các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và kiểm tra để theo dõi, nắm bắt tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý…
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 của tỉnh; thực hiện công tác giải quyết, bồi thường của Nhà nước (nếu có) theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành; huy động mọi nguồn lực, tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn sớm tiếp cận với tài liệu pháp lý, thủ tục hành chính, chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước và vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; giúp doanh nghiệp chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh phát triển; tham gia ý kiến đối với việc xử lý vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước ở địa phương và tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật; tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, cán bộ làm công tác pháp chế ở các ơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh quản lý…
UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2021 phải bám sát Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành chủ quản và các chương trình, kế hoạch trọng tâm của UBND tỉnh; đồng thời xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan để chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương đối với công tác pháp chế, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thông qua đó tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý; góp phần thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Minh Huyền

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác