Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 15

  • Hôm nay 3504

  • Tổng 7.264.082

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

13:52, Thứ Năm, 21-9-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, ngày 14/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1685 /KH-UBND về thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về xây dựng, phát triển văn hóa đọc là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của địa phương, đất nước: phát triển văn hóa đọc trên cơ sở khai thác có hiệu quả và không ngừng phát triển nguồn vốn tri thức, văn hóa của con người và dân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức của nhân loại; tăng cường công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn và sự tham gia của toàn xã hội về xây dựng và phát triển văn hóa đọc; Nhà nước hỗ trợ phát triển văn hóa đọc, đồng thời đẩy mạnh việc đa dạng hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển văn hóa đọc, tạo sức lan tỏa đối với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Theo đó, Kế hoạch cũng đã yêu cầu quán triệt tới toàn thể các bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương phát triển văn hóa đọc nhằm nâng cao tri thức, xây dựng xã hội học tập, xây dựng nền kinh tế tri thức; Triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc với nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch đang triển khai trên địa bàn tỉnh; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên;
Mục tiêu chung của Kế hoạch là nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống văn minh, lành mạnh trong con người, xã hội, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.
Kế hoạch đã xác định các mục tiêu chủ yêu đến năm 2020 về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức; nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc; tăng cường hoạt động thư viện, xuất bản và định hướng đến năm 2030 là tạo điều kiện để người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Duy trì và củng cố các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc; Môi trường đọc tiếp tục cải thiện. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân (bao gồm cả xuất bản phẩm in và điện tử).
Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; mở rộng hợp tác quốc tế và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở Văn hóa vàThể thao, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Dân tộc, các sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
ĐH.

Các tin khác