Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2966

  • Tổng 7.448.208

Cần phát huy hơn nữa hiệu quả từ các phong trào thi đua trong tổ chức Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình

11:19, Thứ Năm, 16-4-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thi đua khen thưởng là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là nguồn động viên to lớn, lôi cuốn mọi tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thi đua khen thưởng còn là động lực củng cố tình đoàn kết, phát huy lòng yêu nước của Nhân dân. Chính trong tinh thần đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của Nhà nước, của Hội Luật gia Việt Nam về thi đua khen thưởng, nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và vai trò quan trọng của công tác thi đua, tác dụng của việc khen thưởng, trong hơn 25 năm qua, nhất là những năm gần đây, Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên quan tâm đến công tác này, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là động lực thúc đẩy, tạo nên khí thế mới, nhiệt huyết mới cho các cấp hội và mỗi hội viên phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong giai đoạn 2014-2019, đặc biệt trong năm 2014, phát huy truyền thống 20 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị  số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng nông thôn mới, hướng tới Đại hội lần thứ XII của Hội Luật gia Việt Nam, với phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”; mỗi Luật gia “Giỏi, trung thành, tận tụy, vì nước, vì dân, vì công lý”, Hội Luật gia tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành tiêu chí cụ thể của 5 tiêu chuẩn đạo đức của hội viên luật gia và 5 tiêu chuẩn hoạt động đối với tập thể và đối với cá nhân mỗi hội viên, làm cơ sở cho mỗi tổ chức hội và hội viên phấn đấu thực hiện; đồng thời cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng và xét khen thưởng cho tập thể và cá nhân.
Hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của Hội, mục tiêu, yêu cầu, nội dung các phong trào thi đua do Hội Luật gia Việt Nam, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, Hội đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và hướng dẫn việc xét khen thưởng. Xác định nội dung và phát động các phong trào thi đua, đợt thi đua, các biện pháp, giải pháp thực hiện, làm cơ sở cho các tổ chức hội cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của đơn vị mình, với các chỉ tiêu cụ thể, gắn với các nội dung phù hợp với từng thời gian và triển khai đến từng tổ chức hội và hội viên.
Năm 2019, bên cạnh việc tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo Kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và của Ủy ban nhân dân  tỉnh, Thường trực Tỉnh hội đã quán triệt và chỉ đạo việc thực hiện các văn bản của Đảng, nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia; các Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Kế hoạch của UBND tỉnh, của Khối thi đua các Hội đặc thù trong tinh và Cụm thi đua các tỉnh, thành hội trong khu vực cũng như nội dung phong trào thi đua yêu nước của từng giai đoạn trong các cấp hội. Chú trọng gắn nội dung thi đua của Hội với phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời đẩy mạnh thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh và phong trào thi đua do Trung ương Hội Luật gia phát động, Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình đã cụ thể hóa để phát động phong trào thi đua với chủ đề “Hội Luật gia Quảng Bình đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 năm Quảng Bình quật khởi, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024”. Các phong trào thi đua đều tập trung bám sát vào chương trình trọng tâm của Hội, của tỉnh, lấy các ngày kỷ niệm lớn trong năm làm trọng điểm. Đặc biệt, năm 2019, Hội Luật gia tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ của Trưởng khối thi đua các hội đặc thù trong tỉnh. Việc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Khối được thực hiện khách quan, dân chủ. Các tổ chức Hội cơ bản đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc thi đua: Tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển; việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ đăng ký thi đua và kết quả thực hiện các phong trào thi đua. Nguyên tắc khen thưởng: Dân chủ, công khai, công bằng, kịp thời và chính xác; thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó; thành tích đạt được trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng rộng thì được xem xét đề nghị khen thưởng ở mức cao hơn; chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể và những người trực tiếp thừa hành nhiệm vụ cơ bản đã được các cấp hội quan tâm khi xét khen thưởng.
Việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đã tác động tích cực đến kết quả và chất lượng trên từng mặt công tác, 30/30 đơn vị trực thuộc Tỉnh hội tham gia ký kết giao ước thi đua, phấn đấu và đạt được những kết quả trên tất cả các mặt công tác của hội. Trong giai đoạn 2012-2019 , Hội Luật gia Quảng Bình được tặng Cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam năm 2013 và năm 2016; được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2019; UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2015, 2016, 2017 và được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen năm 2019; 39 lượt tập thể và 70 lượt cá nhân được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen; 7 lượt tập thể và 02 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 179 lượt tập thể và 459 lượt cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình vì có thành tích trong hoạt động công tác hội.
Bên cạnh những ưu điểm, thành tích đạt được, công tác thi đua khen thưởng của Hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số tổ chức hội và hội viên chưa thực sự quan tâm công tác thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua tại một số Chi hội luật gia trực thuộc Tỉnh hội và một số cấp hội trực thuộc Huyện, Thành, Thị hội chưa thực sự sôi nổi, đều khắp, chưa đạt được nhiều kết quả nổi bật, thiết thực. Việc xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức. Một số cấp hội, chi hội chưa thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ; hồ sơ đề nghị khen thưởng một số đơn vị còn chậm so với quy định; nhiều hồ sơ chưa bám sát nội dung hướng dẫn; một số đơn vị chưa thực hiện đúng tỷ lệ đề nghị khen thưởng theo quy định... Vẫn còn tình trạng “trên khen, dưới thưởng”, mức thưởng quá thấp nên chưa thực sự động viên, khuyến khích tổ chức, cá nhân được khen thưởng.
Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và của Hội Luật gia; đặc biệt là kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam,  Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ năm. Hội Luật gia Việt Nam phát động phong trào thi đua trong toàn Hội với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Hội Luật gia tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Hội Luật gia Quảng Bình đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII đề ra. Hội cũng đã ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt với những nội dung cụ thể làm cơ sở cho Hội Luật gia các huyện, thành phố, thị xã, Chi hội Luật gia trực thuộc Tỉnh hội xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền và triển khai các hoạt động thực hiện phong trào thi đua thiết thực, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực công tác Hội, như: Xây dựng, củng cố kiện toàn phát triển tổ chức hội; công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các mô hình “Điểm tư vấn pháp luật” tại cơ sở; gương người tốt, việc tốt… cũng như các lĩnh vực của đời sống xã hội như phong trào “Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Quảng Bình hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, chung tay bảo vệ môi trường, những mô hình và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, của công tác thi đua, khen thưởng trong từng cấp hội và hội viên. Phát huy vai trò định hướng, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Thủ trưởng, các tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị nơi có tổ chức Hội. Tổ chức tổng kết thi đua, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh và khen thưởng kịp thời, chính xác, khách quan, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo để khen thưởng cho các cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động. Xây dựng đội ngũ luật gia giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tận tụy với nghề, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước và tổ chức Hội.
Minh Hương

Các tin khác