Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 497

  • Tổng 7.459.716

Sở Tư pháp Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản

15:33, Thứ Sáu, 10-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt.

Đồng thời, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp nói chung, quản lý về đấu giá tài sản nói riêng; qua thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, điều chỉnh, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành. Từ ngày  24/11/2022 đến 27/12/2022, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 3259/QĐ-STP ngày 11/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà.

Kết thúc thanh tra tại Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà, Giám đốc Sở ban hành Kết luận thanh tra số 307/KL-STP ngày 08/02/2023 về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà.

                                                                                    Trần Thị Loan

Các tin khác