Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 662

  • Tổng 7.459.881

Sở Tư pháp triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

9:10, Thứ Năm, 2-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo Kế hoạch số 2490/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023 và Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đúng quy định và tiến độ được giao, ngày 01/02/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 215/STP-XDKTVB về triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh rà soát thường xuyên, toàn diện văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành ngay khi có căn cứ rà soát, trong đó tập trung rà soát văn bản trong một số lĩnh vực trọng tâm được giao tại Kế hoạch số 2490/KH-UBND. Trên cơ sở kết quả rà soát, các sở, ban, ngành cấp tỉnh lập các danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành gồm: (1) văn bản còn hiệu lực; (2) văn bản hết hiệu lực toàn bộ; (3) văn bản hết hiệu lực một phần; (4) văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ có liên quan đến lĩnh vực cần rà soát và báo cáo các nội dung về sự phù hợp của nội dung văn bản với các quy định pháp luật hiện hành; kiến nghị hình thức xử lý đối với các văn bản có nội dung hiện không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đó, đối với công tác hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 – 2023, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh và tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023 của Bộ Tư pháp được đăng tải tại địa chỉ: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn) và Trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và hợp nhất văn bản QPPL (https://ktvb.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-nghiep-vu-rasoat.aspx) (đã được Sở Tư pháp hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 3247/STP-XDKTVB ngày 10/11/2022) để thực hiện việc hệ thống hóa đúng quy định và tiến độ được UBND tỉnh giao.

ĐH

Các tin khác